Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin personeel en ouders worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel personeel als ouders en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/ schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten hierbij is het instemmings- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

Voorbeelden van onderwerpen zijn: het schoolplan, schoolreglement, vakantierooster, vaststellen schooltijden en beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen dan graag van te voren even doorgeven aan de voorzitter, . Wanneer er vertrouwelijke zaken besproken worden, kan er een besloten gedeelte op de agenda staan. Bij het eerste deel van de vergaderingen is doorgaans de directeur aanwezig.

De vergaderdata zijn terug te vinden in de agenda van Social Schools.

De notulen van de vergaderingen leest u via de knop.

Notulen MR vergaderingen

De MR van de Hoeksteen bestaat uit drie gekozen leden vanuit de ouders en drie personeelsleden.

De bezetting van de MR is bij aanvang van schooljaar 2023-2024

– personeelsgeleding: Mirjam Don, Lucie de Looze en Stefan van Bodegraven.

– oudergeleding: Sanne Stolk (voorzitter), Marjolein Binnendijk (secretaris) en Ralph van Mastrigt. 

Wij willen graag spreken namens u. Dus heeft u tips of tops voor ons, spreek ons rustig even aan of stuur een mail. Het emailadres van de MR is: hoeksteen_mr@pcpobr.nl.De berichten die worden gestuurd naar dit adres komen in eerste instantie bij de oudergeleding en worden vertrouwelijk behandeld.

Hier leest u een aantal reglementen van de Medezeggenschapsraad van de Hoeksteen:

 

De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). GMR- leden worden, door de leden van de MR-en, in persoon benoemd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl