Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin personeel en ouders worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel personeel als ouders en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/ schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten hierbij is het instemmings- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

Voorbeelden van onderwerpen zijn: het schoolplan, schoolreglement, vakantierooster, vaststellen schooltijden en beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen dan graag van te voren even doorgeven aan de voorzitter, . Wanneer er vertrouwelijke zaken besproken worden, kan er een besloten gedeelte op de agenda staan. Bij het eerste deel van de vergaderingen is doorgaans de directeur aanwezig.

De vergaderdata zijn terug te vinden in de agenda van Social Schools.

De notulen van de vergaderingen leest u via de knop.

Notulen MR vergaderingen

De MR van de Hoeksteen bestaat uit drie gekozen leden vanuit de ouders en drie personeelsleden.

De bezetting van de MR is bij aanvang van schooljaar 2022-2023

– personeelsgeleding: Annette Schuurman, Lucie de Looze en Stefan van Bodegraven.

– oudergeleding: Sanne Stolk (voorzitter), Marjolein Binnendijk (secretaris) en Martijn Zuijdweg.

Wij willen graag spreken namens u. Dus heeft u tips of tops voor ons, spreek ons rustig even aan of stuur een mail. Het emailadres van de MR is: hoeksteen_mr@pcpobr.nl.De berichten die worden gestuurd naar dit adres komen in eerste instantie bij de oudergeleding en worden vertrouwelijk behandeld.

Hier leest u een aantal reglementen van de Medezeggenschapsraad van de Hoeksteen:

 

Gemeenschappelijke MR (GMR) 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende MR, waarin de medezeggenschapsraden van alle basissscholen van de Vereniging voor PCPO van Barendrecht en Ridderkerk zijn vertegenwoordigd. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de 11 scholen van onze vereniging: van elke school één lid van de oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding van de MR (voor De Hoeksteen resp. Martijn Zuijdweg en Lucie de Looze/Stefan van Bodegraven; zij wisselen elkaar af). In de GMR worden onderwerpen besproken, die voor alle scholen van de vereniging van belang zijn. Er worden op basis van advies- en instemmingsrecht besluiten genomen over belangrijke zaken, zoals het bestuursformatieplan, taakbeleid, beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering en klachtenregeling.