Veiligheid op school

Sociale en fysieke veiligheid 

De eerste kernwaarde van onze school is veiligheid. Dat betekent dat wij al onze leerlingen een veilige omgeving willen bieden waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen en waarin maximale leerprestaties mogelijk zijn. Om pestgedrag te voorkomen werken we met de methode Kwink, dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor sociaal emotioneel leren. Het programma voorkomt verstorend gedrag en pesten en kent een groepsbrede, preventieve aanpak, waardoor het zorgt voor  een sociale en veilige groep. Daarnaast verhoogt het de leeropbrengsten, door te werken met vijf bewezen gedragscompetenties. 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Zien! Observatielijsten groep 5 t/m 8 . 

Na het invullen van de vragenlijsten in november worden deze gegevens verwerkt in een overzicht. De  gedragsspecialist verwerkt en analyseert deze gegevens. De percentages m.b.t. welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en worden met  de onderwijsinspectie gedeeld. De gedragsspecialist gaat met de leerkrachten in gesprek over de  uitkomsten van deze vragenlijst en stelt in samenwerking met de leerkracht plannen op om het  welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving te optimaliseren. Wanneer een leerling aangeeft dat er sprake is van uitschelden, buitensluiten, pijn doen of uitlachen, vindt er altijd een gesprek met deze  leerling plaats en wordt er in samenspraak met de leerling een plan opgesteld.