Basisvakken

De basisvakken (rekenen, taal en lezen) staan bij ons voorop. We hebben niet voor niets als onderdeel van ons plan 'Goed onderwijs'.

Het grootste gedeelte van de dag zijn we bezig met de basisvakken. 

Kleuters leren vooral door spelen. Betekenisvol spelen in uitdagende hoeken zorgt voor een hoge  betrokkenheid bij kinderen. Kinderen die volop fantaseren, geconcentreerd zijn, nauwkeurig werken, al hun energie richten op de activiteit en liever niet willen stoppen met hun spel zijn betrokken kinderen die maximaal aan het leren zijn. Zo zien wij het graag. In de groepen 1-2 wordt er daarom gewerkt in  thema’s. Voor ieder thema werken de leerkrachten een beredeneerd aanbod uit met cruciale  leerdoelen door te werken met het planningssysteem van Focus PO. Hiervoor creëren wij een uitdagende leeromgeving, waarin kinderen spelenderwijs allerlei kennis en vaardigheden opdoen, die bij hun ontwikkelingsfase past. Daar waar wat extra’s nodig is werkt de leerkracht met een groepje leerlingen in een kleine kring. Dit kan doelgericht meespelen, extra instructie of herhaling, maar ook juist een verrijkend aanbod zijn. De kinderen mogen tijdens de werkles regelmatig zelf een werkje  kiezen, daarnaast kan de leerkracht de keuze maken door een leerling bij een bepaald werkje of een kleine kringactiviteit te plaatsen. 

Vanaf groep 3 ontwikkelt uw kind zich van een spelend naar een lerend kind. Er zijn meer klassikale  momenten. Er wordt nog meer geëist van de concentratie, de luistervaardigheid en de taakgerichtheid. In het lesrooster zijn verschillende leer- en vormingsgebieden te onderscheiden. In tegenstelling tot de groepen 1 en 2 is dit in de dagelijkse praktijk steeds meer merkbaar.  

In de ochtend wordt rekenen, taal en lezen (technisch en begrijpend) aangeboden. Op de Hoeksteen werken de leerlingen vanaf groep 3 op een chromebook voor rekenen en taal (taal en spelling) De verwerking voor rekenen wordt vanaf groep 4 online gemaakt. De leerling krijgt direct feedback op de gemaakte opdrachten,  omdat de chromebook direct aangeeft of de opdracht goed of fout is. Daarna gaan ze aan de slag me de adaptieve opdrachten (op hun niveau).