Zorg op de Hoeksteen

Scholen hebben een zorgplan en een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit plan staat beschreven op welke wijze wij de zorg aan alle leerlingen waarborgen. In het Schoolondersteuningsprofiel hebben wij onze mogelijkheden en grenzen op het gebied van de leerlingenzorg beschreven. Dit laatste heeft alles te maken met de Wet op het Passend Onderwijs. Scholen kunnen bij het samenwerkingsverband arrangementen aanvragen waardoor kinderen extra  hulp, die niet binnen de basisondersteuning valt, kunnen ontvangen. 

Onze grenzen aan de zorg: 'We willen veel, maar kunnen niet alles…'  

De Hoeksteen verzorgt onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en zorgbehoeften en stelt hierbij realistische doelen die aansluiten bij het niveau en de behoeften van de leerlingen. De balans in de groep is daarbij het uitgangspunt. Handelingsadviezen aanpassingen binnen het onderwijs, moeten haalbaar zijn voor de leerkrachten. Leerkrachten moeten toe kunnen komen aan hun vak, namelijk onderwijs bieden aan alle leerlingen met een gelijke verdeling van tijd en aandacht.  

Ten aanzien van de sociaal en emotionele ontwikkeling en gedrag kan de school geen onderwijs organiseren voor leerlingen die voor zichzelf, medeleerlingen of leerkracht structureel een bedreiging vormen. Ook wanneer bij aanmelding blijkt dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om passend  onderwijs te bieden, kan ervoor gekozen worden om deze leerling niet aan te nemen. 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Wij spreken van een (hoog)begaafde leerling als de leerling op school bijzondere prestaties levert of in  staat wordt geacht om uitzonderlijke prestaties te leveren. (Hoog) begaafdheid is voor ons op school meer dan alleen een hoog IQ. Ook emotionele aspecten, zoals motivatie, doorzettingsvermogen en interesses spelen hierbij een rol. Bij kleuters spreken we niet van ‘hoogbegaafdheid’ maar noemen we  dit een ‘ontwikkelingsvoorsprong’. Het signaleren van deze leerlingen doen we aan de hand van  SiDi 3. Dit is een digitaal instrument om (hoog)begaafdheid op tijd te signaleren. Leerlingen die uit de screening naar voren komen worden door de leerkracht besproken met de intern begeleider. Samen wordt gekeken welke aanpassingen er vervolgens kunnen worden gedaan voor deze  leerlingen. De specialist hoogbegaafdheid van de school kan hierbij ook geconsulteerd worden. Naast het gebruik van de screening observeert de leerkracht zelf: valt een leerling op bij de Cito scores, toetsscores, observaties of uit gesprekken met ouders, dan wordt deze leerling ook met de intern begeleider besproken. 

De kinderen in de kleutergroepen, krijgen opdrachten aangeboden die passend zijn bij hun ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van ontwikkelingsmateriaal met uitdaging (voor een volgende leeftijdsgroep), taal- en rekenmateriaal uit groep 3. Leerkrachten in groep 1 en 2 maken ook gebruik  van de ‘Kijkkaarten voor slimme kleuters’. Dit zijn observatiekaarten met tips voor aanpassingen in de les.  

De Raket is de bovenschoolse plusklas van Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk en is gehuisvest in ons gebouw. Meer informatie hierover kunt u lezen op de pagina Bovenschoolse plusklas de Raket